Dane podstawowe

Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi

Imię i nazwisko Dyrektora: Anna Królikowska

Adres: ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek

Telefon kontaktowy: +48542352497
Poczta elektroniczna: pp36-wloclawek[at]wp[dot]pl
Strona internetowa: http://wloclawek.schoolpage.eu

REGON: 910506554

Ochrona danych osobowych

Jadwiga Olejniczak – inspektor ds. ochrony danych osobowych

Poczta elektroniczna: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl
Telefon kontaktowy:  54 427-01-58

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Dz. Urz. UE L 119, s.1 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 3, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Panią Annę Królikowską, numertel.: 54 235-24-97 adres e-mail: pp36-wloclawek[at]wp[dot]pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pani Jadwiga Olejniczak inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek, e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu nauczania, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty, ustawą z dnia14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz realizacji zadań statutowych i ustawowych placówki.
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, np: pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane, innym podmiotom.
 6. Pani/Pana dane przechowywane będą na czas zawartych umów z Placówką (lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach). Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania Pani/Pana danych określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowana w Placówce.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

– przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia;

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania przedszkola jest dobrowolne.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Przedszkolu Publicznym Nr 36 z oddziałami integracyjnymi sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania , bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdania finansowe są opublikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku.

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>